Świadczone czynności notarialne

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Świadczone czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie możliwych prawnych rozwiązań związanych z dokonywanymi czynnościami, dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, wysokości związanych z tymi czynnościami podatków i opłat oraz taksy notarialnej.

Kancelaria informuje, że w zakresie dokonywanych czynności notarialnych porady prawne udzielane są Klientom bezpłatnie.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne

a)          umowy (sprzedaży, przeniesienia własności, przedwstępne, deweloperskie, ustanowienia odrębnej własności lokali, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, zamiany, pożyczki, ustanowienia hipoteki, użytkowania, służebności, spółek prawa handlowego i cywilnego, majątkowe małżeńskiej, podziału majątku wspólnego, najmu, dzierżawy, oraz inne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości lub innych składników majątkowych),
b)          oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji,
c)          testamenty (proste, z zapisem zwykłym i windykacyjnym, z poleceniem),
d)          pełnomocnictwa,
e)          akty założycielskie spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
f)          ugody i porozumienia,

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

4. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu)
 
5. doręcza oświadczenia,

6. spisuje protokoły (zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, zgromadzeń wspólników innych spółek lub innych osób prawnych, a także ich organów),

7. sporządza protesty weksli i czeków,

8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Umowy

Protokoły

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia

Testamenty

Pełnomocnictwa

Depozyty

Projekty aktów notarialnych

Doręczenia

Wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z notariatem związany jestem od 2008 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza obyłem aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej w trybie etatowym oraz pełniłem przez okres ponad 2 lata funkcję zastępcy notarialnego.


Od listopada 2016 roku, jako notariusz, prowadzę Kancelarię Notarialną w Krakowie przy Alei Płk Władysława Beliny - Prażmowskiego 25/1.

Kancelaria notarialna w Krakowie

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia spotkania lub zadania pytania notariuszowi skorzystaj z poniższego formularza


 

Telefon:

Sekretariat: (12) 307-30-22 Notariusz: 606-978-776

Email:

kancelaria@notariuszbulat.pl

Adres:

Al. Beliny - Prażmowskiego 25/1, 31-514 Kraków, woj. małopolskie


  • Kancelaria Notarialna w Krakowie

    Kamil Bułat