Dokumenty

Podstawowe dokumenty i informacje

Dokumenty

Podstawowe dokumenty i informacje

Podstawowe dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności notarialnych

W przypadku dokonania czynności notarialnej należy okazać notariuszowi dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz wskazać adres zamieszkania stron czynności.

1.    Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej (działki):

 • numer lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest dokument na podstawie, którego zbywca stał się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości: wypis aktu notarialnego (umowa sprzedaż, darowizny itp.) lub prawomocne postanowienie sądu (stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie, przysądzenie własności itp.) lub akt poświadczenia dziedziczenia lub decyzja administracyjna,
 • wypis z rejestru gruntów (przeznaczony do wpisów w księdze wieczystej),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (w razie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • cena lub wartość rynkowa działki,

2.    Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą:

 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • cena lub wartość rynkowa lokalu,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu płatności opłat eksploatacyjnych za lokal,

3.    Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia (dokumenty wskazane w pkt 1 powyżej lub przydział lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu)
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • cena lub wartość rynkowa lokalu,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

4.    Testament:

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej, w razie sporządzania testamentu z zapisem windykacyjnym

5.    Pełnomocnictwo:

 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości (w szczególności numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej) w razie sporządzenia pełnomocnictwa do zbycia lub nabycia nieruchomości.

6.     Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego,
 • numer lub odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem.

7.    Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z notariatem związany jestem od 2008 roku. Przed powołaniem na stanowisko notariusza obyłem aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej w trybie etatowym oraz pełniłem przez okres ponad 2 lata funkcję zastępcy notarialnego.


Od listopada 2016 roku, jako notariusz, prowadzę Kancelarię Notarialną w Krakowie przy Alei Płk Władysława Beliny - Prażmowskiego 25/1.

Kancelaria notarialna w Krakowie

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia spotkania lub zadania pytania notariuszowi skorzystaj z poniższego formularza


 

Telefon:

Sekretariat: (12) 307-30-22 Notariusz: 606-978-776

Email:

kancelaria@notariuszbulat.pl

Adres:

Al. Beliny - Prażmowskiego 25/1, 31-514 Kraków, woj. małopolskie


 • Kancelaria Notarialna w Krakowie

  Kamil Bułat